Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Imperative

Here are examples for the imperative in Malayalam. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: പോകൂ
pēākū
Stop!: നില്ക്കൂ
nilkkū
Don't Go!: പോകരുത്
pēākarut
Stay!: നില്ക്കൂ
nilkkū
Leave!: പോകൂ
pēākū
Come here!: ഇവിടെ വരൂ
iviṭe varū
Go there!: അവിടെ പോകൂ
aviṭe pēākū
Enter (the room)!: കയറി വരൂ
kayaṟi varū
Speak!: സംസാരിക്കൂ
sansārikkū
Be quiet!: നിശബ്ദരായിരിക്കൂ
niśabdarāyirikkū
Turn right: വലത്തോട്ട് തിരിയൂ
valattēāṭṭ tiriyū
Turn left: ഇടത്തോട്ട് തിരിയൂ
iṭattēāṭṭ tiriyū
Go straight: നേരെ പോകൂ
nēre pēākū
Wait!: കാത്തു നില്കൂ
kāttu nilkū
Let's go!: നമുക്ക് പോകാം
namukk pēākāṁ
Be careful!: ശ്രദ്ധിക്കണം
śrad'dhikkaṇaṁ
Sit down!: ഇരിക്കൂ
irikkū
Let me show you!: ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കട്ടെ
ñāൻ niṅṅaḷe kāṇikkaṭṭe
Listen!: ശ്രദ്ധിക്കൂ
śrad'dhikkū
Write it down!: അത് എഴുതൂ
at eḻutū

Now that you have explored the imperative in Malayalam, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Malayalam NegationPrevious lesson:

Malayalam Negation

Next lesson:

Malayalam Comparative

Malayalam Comparative