Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Clothes

This is a list of clothes in Malayalam. This can enable you to describe what you are wearing or what dress you would like to purchase from a store.

Coat: പുറം കുപ്പായം
puṟaṁ kuppāyaṁ
Dress: വസ്ത്രം
vastraṁ
Hat: തൊപ്പി
teāppi
Jacket: മേല്കോട്ടു
mēlkēāṭṭu
Pants: കളസം
kaḷasaṁ
Shirt: ഉടുപ്പ്
uṭupp
Shoes: ഷൂസ്
ṣūs
Socks: കാലുറ
kāluṟa
Underwear: അടിവസ്ത്രം
aṭivastraṁ
Sweater: കമ്പിളിക്കുപ്പായം
kampiḷikkuppāyaṁ
Suit:

Tie:

Belt: ബെല്‍റ്റ്‌
bel‍ṟṟ‌
Gloves: കയ്യുറ
kayyuṟa
Umbrella: കുട
kuṭa
Wallet: പണസഞ്ചി
paṇasañci
Watch:

Glasses: കണ്ണട
kaṇṇaṭa
Ring: മോതിരം
mēātiraṁ
Clothes: തുണി
tuṇi

Now we will see some of the expressions used above in a sentence. They could be used when trying new clothes or when complementing others.

These shoes are small: ഈ പാദരക്ഷകൾ ചെറുതാണ്
ī pādarakṣakaൾ ceṟutāṇ
These pants are long: ഈ കളസത്തിനു നീളക്കൂടുതലാണ്
ī kaḷasattinu nīḷakkūṭutalāṇ
I lost my socks: എന്‍റെ കാലുറകൾ നഷ്ടപെട്ടു
en‍ṟe kāluṟakaൾ naṣṭapeṭṭu
She has a beautiful ring: അവൾക്കു മനോഹരമായ ഒരു മോതിരമുണ്ട്
avaൾkku manēāharamāya oru mēātiramuṇṭ
Do you like my dress?: നിനക്ക് എന്‍റെ വസ്ത്രം ഇഷ്ടമായോ?
ninakk en‍ṟe vastraṁ iṣṭamāyēā?
It looks good on you: നിനക്ക് ഇത് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്
ninakk it nannāyi cērunnuṇṭ

After this short lessons about clothes in Malayalam. Let's check out the next lesson! So click the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Malayalam TimePrevious lesson:

Malayalam Time

Next lesson:

Malayalam Food

Malayalam Food