Vocabulary

Phrases

Grammar

Gaelic Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Gaelic. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: 'S fhada bhon uairsin
I missed you: Bha mi gad ionndrainn.
What's new?: Dè tha ùr?
Nothing new: Chan eil càil ùr.
Make yourself at home!: Bi fridiombach.
Have a good trip: Turas math agad.
Do you speak English?: A bheil Beurla agad?
Just a little: Chan eil ach beagan.
What's your name?: Dè an t-ainm a th' ort?
My name is (John Doe): 'S mise (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Maighstir (Mgh.) / Bana-Mhaighstir (Bmh.)
Nice to meet you!: Math do choinneachadh!
You're very kind!: Tha thu glè chaoimhneil!
Where are you from?: Cò às a tha thu?
I'm from the U.S: Tha mi às Aimeireaga.
I'm American: Tha mi Aimeireaganach.
Where do you live?: Càite a bheil thu a' fuireachd?
I live in the U.S: Tha mi a' fuireachd ann an Aimeireaga.
Do you like it here?: An toil leat an-seo?
Who?: Cò?
Where?: Càite?
How?: Ciamar?
When?: Cuin?
Why?: Carson?
What?: Dè?
By train: ann an trèana
By car: ann an càr
By bus: air am bus
By taxi: ann an tagsaidh
By airplane: ann am plèana
Malta is a wonderful country: 'S e dùthaich mìorbhaileach a th' ann an Malta.
What do you do for a living?: Dè tha thu a' dèanamh airson obair?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): S e (tìdsear / dealbhadair / innleadair) a th' annam.
I like Maltese: 'S toil leam Maltais.
I'm trying to learn Maltese: Tha mi a' feuchainn Maltais a dh'ionnsachadh.
Oh! That's good!: Tha sin math.
Can I practice with you: Am faod mi cleachdadh còmhla riut?
How old are you?: Dè an aois a th' agad?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Tha mi (fichead, trichead…) bliadhna a dh' aois.
Are you married?: A bheil thu pòsta?
Do you have children?: A bheil clann agad?
I have to go: Feumaidh mi dol.
I will be right back!: Tillidh mi ann am mionaid!
This: seo
That: sin
Here: an-seo
There: an-sin
It was nice meeting you: Bha e math do choinneachadh.
Take this! (when giving something): Gabh seo!
Do you like it?: An toil leat e?
I really like it!: 'S toil leam e gu mòr!
I'm just kidding: Chan eil mi ach a' tarraing asad.
I'm hungry: Tha an t-acras orm.
I'm thirsty: Tha am pathadh orm.
In The Morning: anns a' mhadainn
In the evening: anns an fheasgair
At Night: air an oidhche
Really!: Gu dearbh!
Look!: Seall!
Hurry up!: Cur cabhag ort!
What?: Dè?
Where?: Càite?
What time is it?: Dè an uair a tha e?
It's 10 o'clock: Tha e deich uairean.
Give me this!: Thoir seo dhomh!
I love you: Tha gaol agam ortsa.
Are you free tomorrow evening?: A bheil thu saor feasgar a-màireach?
I would like to invite you for dinner: Bu toil leam gad fhreagairt airson dìnear.
Are you married?: A bheil thu pòsta?
I'm single:
Would you marry me?: Am pòiseadh tu mi?
Can I have your phone number?: Am faod mi an àireamh fòn agad fhaighinn?
Can I have your email?: Am faod mi am post-d agad fhaighinn?
You look beautiful! (to a woman): 'S ann bòidheach a tha thu-fhèin!
You have a beautiful name: 'S e ainm àlainn a th' ort.
This is my wife: Seo a' bhean agam.
This is my husband: Seo an duine agam.
I enjoyed myself very much: Chòrd e rium gu mòr.
I agree with you: Tha mi a' dol leat.
Are you sure?: A bheil thu cinnteach?
Be careful!: Bi cùramach!
Cheers!: Slàinte!
Would you like to go for a walk?: Am bu toil leat dol air siubhail?
Holiday Wishes:
Good luck!: Gun dèid leat!
Happy birthday!: Cò-là-breith sona dhut!
Happy new year!: Bliadhna mhath ùr!
Merry Christmas!: Nollaig chridheil!
Congratulations!: Meall do nàidheachd!
Enjoy! (before eating):
Bless you (when sneezing): Dia is gràs!
Best wishes!: Deagh dhùrachdan!
Transportation: giùlan
It's freezing: Tha e reòthte.
It's cold: Tha e fuar.
It's hot: Tha e teth.
So so:

We hope you found our collection of the most popular phrases in Gaelic useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Gaelic JobsPrevious lesson:

Gaelic Jobs

Next lesson:

Gaelic Numbers

Gaelic Numbers
***