Vocabulary

Phrases

Grammar

Filipino Prepositions

This is a list of prepositions in Filipino. This includes words related to positions (i.e. under, on top of ...), conjunctions (and, but ...) and many more.

On top of: sa ibabaw ng
Under: sa ilalim ng
Inside: sa loob ng
Outside: sa labas ng
Behind: sa likod ng
In front of: sa harap ng
Near: malapit sa
Between: sa pagitan ng

These are more popular prepositions you might find useful at some point or another.

After: pagkatapos
Before: bago
With: kasama
Without: wala
Since: mula noon
Until: hanggang
Of: ng
From: mula sa
To: sa
Instead of: sa halip ng
In: sa
Against: laban sa
As: bilang
About: tungkol sa
For: para sa

The following are conjunctions used to connect words, sentences, or phrases.

And: at
Or: o
But: pero
So: kaya

Now is the time for some prepositions used in a sentence. We are using the following: (from, under, inside, with, in, but) as examples.

I'm from Japan: taga-Japan ako
The pen is under the desk: nasa ilalim ng mesa ang pen
The letter is inside the book: nasa loob ng libro ang sulat
Can I practice Italian with you?: puwede ba akong magsanay / praktis ng Italyano kasama mo?
I was born in Miami: ipinanganak ako sa Miami
I speak French but with an accent: may accent ang pagsasalita ko ng Pranses

The above lesson about prepositions in Filipino is just one of several topics we offer. Below is the next lesson we offer. You can also choose your own topic from the menu above.

Filipino Future TensePrevious lesson:

Filipino Future

Next lesson:

Filipino Negation

Filipino Negation