Vocabulary

Phrases

Grammar

Filipino Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Filipino. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: ang tagal nating di nagkita
I missed you: namis kita
What's new?: ano bang atin?
Nothing new: walang pagbabago
Make yourself at home!:
Have a good trip: maligayang paglalakbay=formal
Do you speak English?: marunong ka bang mag-Ingles? nakakapagsalita ka ba ng Ingles?
Just a little: kaunti lang
What's your name?: anong pangalan mo?
My name is (John Doe): (John Doe)ang pangalan ko
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: mister / misis / mis=conversational; ginoo / ginang / binibini=formal
Nice to meet you!: Ikinagagalak kong makilala ka=formal
You're very kind!: ang bait mo naman=literal meaning, approximation only
Where are you from?: tagasaan ka?
I'm from the U.S: taga-estados unidos / states ako
I'm American: Amerikano ako
Where do you live?: saan ka nakatira?
I live in the U.S: nakatira ako sa estados unidos
Do you like it here?: nagustuhan mo ba rito?
Who?: sino?
Where?: saan?
How?: paano?
When?: kalian?
Why?: bakit?
What?: ano?
By train: sa tren
By car: sa kotse
By bus: sa bus
By taxi: sa taksi
By airplane: sa eroplano
Malta is a wonderful country: magandang bansa ang Malta
What do you do for a living?: anong trabaho mo?; anong hanap-buhay mo=formal
I'm a (teacher/ artist/ engineer): titser / artista / inhinyero ako
I like Maltese: nagustuhan ang Maltese
I'm trying to learn Maltese: sinisikap kong matutong magsalita ng maltese
Oh! That's good!: Naku! Maganda iyan!
Can I practice with you: puwede bang magpraktis / sanay kasama mo?
How old are you?: anong edad mo?; ilang taong gulang ka na?
I'm (twenty, thirty...) Years old: beynte / treynta anyos ako; dalawampung / tatlumpung taong gulang ako=formal
Are you married?: may asawa ka ba?
Do you have children?: may mga anak ka ba?
I have to go: kailangan kong umalis
I will be right back!: babalik rin ako agad!
This: ito
That: iyan
Here: dito
There: diyan
It was nice meeting you: mabuti't nagkakilala tayo=equivalent form
Take this! (when giving something): heto na
Do you like it?: nagustuhan mo ba?
I really like it!: gusting-gusto ko
I'm just kidding: nagbibiro lang ako
I'm hungry: nagugutom ako
I'm thirsty: nauuhaw ako
In The Morning: sa umaga
In the evening: sa gabi: 5 pm to 7 pm
At Night: sa gabi: 8-11 pm
Really!: talaga!
Look!: tingnan mo!
Hurry up!: dali ka!
What?: ano?
Where?: saan?: fix location; nasaan: whereabouts
What time is it?: anong oras na?
It's 10 o'clock: alas-diyes na!
Give me this!: ibigay mo ito sa akin!
I love you: mahal kita: common; iniibig kita=formal
Are you free tomorrow evening?: puwede ka ba / libre ka ba bukas ng gabi?
I would like to invite you for dinner: gusto sana kitang imbitahin para sa hapunan
Are you married?: may asawa ka ba?
I'm single: wala akong asawa
Would you marry me?: pakasal na tayo=equivalent form
Can I have your phone number?: puwede bang mahingi ang bilang ng telepono mo?
Can I have your email?: puwede bang mahingi ang email mo?
You look beautiful! (to a woman): ang ganda mo!=equivalent form
You have a beautiful name: ang ganda ng pangalan mo= equivalent form
This is my wife: ito ang asawa ko; ito ang may bahay ko=formal
This is my husband: ito ang asawa ko
I enjoyed myself very much: talagang enjoy na enjoy ako=equivalent form
I agree with you: sang-ayon ako sa iyo
Are you sure?: sigurado ka ba?
Be careful!: mag-ingat ka!
Cheers!: no equivalent form in tagalog
Would you like to go for a walk?: gusto mo bang lumakad?
Holiday Wishes: no equivalent form
Good luck!: suwertihin ka sana=literal
Happy birthday!: maligayang kaarawan=formal
Happy new year!: masaganang bagong taon
Merry Christmas!: maligayang pasko
Congratulations!: maligayang bati=formal; kongrats=conversational
Enjoy! (before eating): basta't kain lang nang kain=equivalent form
Bless you (when sneezing): susmaryosep!
Best wishes!: no equivalent form
Transportation: sasakyan; transportasyon
It's freezing: maginaw!
It's cold: malamig
It's hot: mainit
So so: no equivalent form

We hope you found our collection of the most popular phrases in Filipino useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Filipino JobsPrevious lesson:

Filipino Jobs

Next lesson:

Filipino Numbers

Filipino Numbers