Vocabulary

Phrases

Grammar

Filipino Negation

This is a lesson about negation in Filipino. This includes words or expressions used to form a negative form as opposted to the affirmative. For example "I don't understand".

No: hindi
Nothing: wala
Not yet: hindi pa
No one: walang may...
No longer: hindi na
Never: hindi kailanman
Cannot: hindi puwede / maaari
Should not: hindi dapat

The below examples demonstrate how to use the negation form in a sentence. Don't be shy to use of these expressions if you don't know something.

We don't understand: hindi naming naiintindihan
I do not speak Japanese: hindi ako nagsasalita ng Hapon
I cannot remember the word: hindi ko natatandaan ang salita
You should not forget this word: hindi ko dapat makalimutan ang salitang ito
No problem!: walang problema!
I don't know!: hindi ko alam
I'm not interested!: hindi ako interesado; wala akong gana
Don't worry!: huwag kang mag-alala
This is wrong: mali ito
This is not correct: hindi ito tama
No one here speaks Greek: walang nagsasalita ng griyego dito
I'm not fluent in Italian yet: hindi pa ako matatas magsalita ng italyano

Now that you have explored the negation in Filipino, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Filipino PrepositionsPrevious lesson:

Filipino Prepositions

Next lesson:

Filipino Imperative

Filipino Imperative