Vocabulary

Phrases

Grammar

Marathi Clothes

This is a list of clothes in Marathi. This can enable you to describe what you are wearing or what dress you would like to purchase from a store.

Coat: कोट
kōṭa
Dress: पोषाख
pōṣākha
Hat: हॅट
hĕṭa
Jacket: जाकीट
jākīṭa
Pants: पॅन्ट / पाटलोण / विजार
pĕnṭa/ pāṭalōṇa/ vijāra
Shirt: सदरा / शर्ट
sadarā/ śarṭa
Shoes: बूट
būṭa
Socks: पायमोजे
pāyamōjē
Underwear: अंतर्वस्त्र / अंडरवेअर
antarvastra/ aṇḍaravē'ara
Sweater: स्वेटर
svēṭara
Suit: सूट
sūṭa
Tie: टाय
ṭāya
Belt: पट्टा
paṭṭā
Gloves: हातमोजे
hātamōjē
Umbrella: छत्री
chatrī
Wallet: पाकीट
pākīṭa
Watch: घडयाळ
ghaḍayāḷa
Glasses: चष्मा
caṣmā
Ring: अंगठी
aṅgaṭhī
Clothes: कपडे
kapaḍē

Now we will see some of the expressions used above in a sentence. They could be used when trying new clothes or when complementing others.

These shoes are small: हे बुट छोटे / लहान आहेत .
hē buṭa chōṭē/ lahāna āhēta.
These pants are long: या पॅंट लांब आहेत .
Yā pĕṇṭa lāmba āhēta.
I lost my socks: माझे पायमोजे हरवले आहेत .
Mājhē pāyamōjē haravalē āhēta.
She has a beautiful ring: तिच्याकडे सुंदर अंगठी आहे.
Ticyākaḍē sundara aṅgaṭhī āhē.
Do you like my dress?: तुला / तुम्हाला माझा ड्रेस आवडला का ?
Tulā/ tumhālā mājhā ḍrēsa āvaḍalā kā?
It looks good on you: तुला (ड्रेस) चांगला दिसतो आहे.
Tulā (ḍrēsa) cāṅgalā disatō āhē.

After this short lessons about clothes in Marathi. Let's check out the next lesson! So click the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Marathi TimePrevious lesson:

Marathi Time

Next lesson:

Marathi Food

Marathi Food