Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Family

This is a list of words about family in Gujarati. You can name people such as your relatives as well as extended family this way.

Daughter: પુત્રી
putrī
Son: પુત્ર
putra
Sister: બહેન
bahēna
Brother: ભાઇ
bhā'i
Baby: નાનું,બાળક,શિશુ
nānuṁ,bāḷaka,śiśu
Child (m): છોકરો,
chōkarō,
Child (f): છોકરી
chōkarī
Father: પિતા
pitā
Mother: માતા
mātā
Husband: પતિ
pati
Wife: પત્ની
patnī
Cousin (m): પિતરાઈભાઈ
pitarā'ībhā'ī
Cousin (f): પિતરાઈબહેન
pitarā'ībahēna
Aunt: ફોઇ , કાકી , માસી , મામી
phō'i, kākī, māsī, māmī
Uncle: કાકા, મામા, ફુવા, માસા
kākā, māmā, phuvā, māsā
Grandfather: દાદા અથવા નાના
dādā athavā nānā
Grandmother: દાદી અથવા નાની
dādī athavā nānī
Nephew: ભત્રીજો, ભાણો
bhatrījō, bhāṇō
Niece: ભત્રીજી, ભાણી
bhatrījī, bhāṇī
Man: પુરુષ
puruṣa
Woman: સ્ત્રી
strī
Boy: છોકરો
chōkarō
Girl: છોકરી
chōkarī
People: લોકો
lōkō

These examples show how family words are used in a Gujarati sentence. Very useful when socializing with other people. This can also show you how to ask questions.

What's your brother called?: તમારા ભાઈને શું કહે છે?
tamārā bhā'īnē śuṁ kahē chē?
How old is your sister?: તમારી બહેનની ઉંમર શું છે?
Tamārī bahēnanī ummara śuṁ chē?
Where does your father work?: તમારા પિતાજી ક્યાં કામ કરે છે?
Tamārā pitājī kyāṁ kāma karē chē?
Your daughter is very cute: તમારી દીકરી આકર્ષક છે
Tamārī dīkarī ākarṣaka chē
I love my husband: હું મારા પતિ ને પ્રેમ કરું છું
huṁ mārā pati nē prēma karuṁ chuṁ
This is my wife: આ મારી પત્ની છે
ā mārī patnī chē

With the above list you will be able to discuss how many siblings you have or ask others about their family. Now let's go to the next topic by clicking the "Next" button. Or simply choose your own topic from the menu above.

Gujarati ColorsPrevious lesson:

Gujarati Colors

Next lesson:

Gujarati Body

Gujarati Body