Vocabulary

Phrases

Grammar

Welsh Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Welsh. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Dydw i heb dy weld di ers oesoedd!
I missed you: Rwy'n dy golli di / Rwy'n hiraethu amdanat ti
What's new?: Beth wyt ti wedi bod yn gwneud?
Nothing new: Dim llawer
Make yourself at home!: Gwnewch eich hun yn gartrefol!
Have a good trip: Mwynhewch y daith!
Do you speak English?: Ydych chi'n siarad Saesneg?
Just a little: Dim ond tipyn bach
What's your name?: Beth yw dy enw di?
My name is (John Doe): Fy enw i ydy (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Mr.. / Mrs.. / Miss..
Nice to meet you!: Neis i gwrdd a chi!
You're very kind!: Rydych chi'n garedig iawn!
Where are you from?: Lle ydych chi'n dod o?
I'm from the U.S: Rwy'n dod o'r UDA
I'm American: Rwy'n Americanaidd
Where do you live?: Lle ydych chi'n byw?
I live in the U.S: Rwy'n byw yn yr UDA
Do you like it here?: Ydych chi'n ei hoffi yma?
Who?: Pwy?
Where?: Ble?
How?: Sut?
When?: Pryd?
Why?: Pam?
What?: Beth?
By train: mewn tren
By car: mewn car
By bus: mewn bws
By taxi: mewn tacsi
By airplane: mewn awyren
Malta is a wonderful country: Mae Malta yn wlad fendigedig!
What do you do for a living?: Beth ydych chi'n ei wneud am fywoliaeth?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Rwy'n (athro / arlunydd / beirianydd)
I like Maltese: Rwy'n hoffi Malti
I'm trying to learn Maltese: Rwy'n trio dysgu Malti
Oh! That's good!: Oh! Mae hynny'n dda!
Can I practice with you: Alla i ymarfer gyda chi?
How old are you?: Beth yw dy oed di?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Rwy'n (ugain, trideg) mlwydd oed
Are you married?: Ydych chi'n briod?
Do you have children?: Oes gennych chi blant?
I have to go: Mae'n rhaid i mi fynd
I will be right back!: Bydda i nol cyn gynted a phosibl!
This: hwn / hon / hyn
That: hwnnw / honna / hynny
Here: yma
There: yna
It was nice meeting you: Roedd yn bleser i gwrdd a chi
Take this! (when giving something): Cymerwch hwn!
Do you like it?: Ydych chi'n ei hoffi?
I really like it!: Rwy'n ei hoffi yn fawr iawn!
I'm just kidding: Dim ond chwarae ydw i
I'm hungry: Mae chwant bwyd arnai
I'm thirsty: Mae angen diod arnai
In The Morning: yn y bore
In the evening: yn yr hwyr
At Night: yn y nos
Really!: Mewn gwirionedd!
Look!: Edrychwch!
Hurry up!: Brysiwch!
What?: Beth?
Where?: Ble?
What time is it?: Faint o'r gloch ydy hi?
It's 10 o'clock: Mae'n 10 o'r gloch
Give me this!: Rho hwn i mi!
I love you: Rwy'n dy garu di
Are you free tomorrow evening?: Ydych chi'n rhydd nos yfory?
I would like to invite you for dinner: Hoffwn i eich gwahodd chi am bryd o fwyd nos yfory
Are you married?: Ydych chi'n briod?
I'm single: Nid wyf yn briod
Would you marry me?: Gwnei di fy mhriodi i?
Can I have your phone number?: Alla i gael dy rhif ffon?
Can I have your email?: Alla i gael dy gyfeiriad ebost?
You look beautiful! (to a woman): Rwyt ti'n brydferth!
You have a beautiful name: Mae gen ti enw brydferth
This is my wife: Dyma fy ngwraig
This is my husband: Dyma fy ngwr
I enjoyed myself very much: Gwnes i fwynhau yn fawr iawn
I agree with you: Rwy'n cytuno
Are you sure?: Ydych chi'n sicr?
Be careful!: Gan bwyll!
Cheers!: Iechyd da!
Would you like to go for a walk?: Hoffech chi find am dro?
Holiday Wishes: Mwynhewch yr Wyl
Good luck!: Pob lwc!
Happy birthday!: Penblwydd Hapus!
Happy new year!: Blwyddyn Newydd Dda!
Merry Christmas!: Nadolig Llawen!
Congratulations!: Llongyfarchiadau!
Enjoy! (before eating): Mwynhewch!
Bless you (when sneezing): Bendith!
Best wishes!: Dymuniadau gorau!
Transportation: Trafnidiaeth
It's freezing: Mae'n rhewi
It's cold: Mae'n oer
It's hot: Mae'n dwym
So so: gweddol

We hope you found our collection of the most popular phrases in Welsh useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Welsh JobsPrevious lesson:

Welsh Jobs

Next lesson:

Welsh Numbers

Welsh Numbers