Vocabulary

Phrases

Grammar

Slovak Present

This is a list of verbs in the present tense in Slovak. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the present form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: vidieť
To write: písať
To love: milovať
To give: dať
To play: hrať
To read: čítať
To understand: rozumieť, pochopiť
To have: mať
To know: vedieť
To learn: učiť sa, naučiť sa
To think: myslieť, premýšľať
To work: pracovať
To speak: hovoriť, rozprávať
To drive: jazdiť
To smile: smiať sa, usmievať sa
To find: zistiť / objaviť / uznať / vyhľadať

These samples show how the verbs above are conjugated in the present tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I see you: Vidím ťa
I write with a pen: Píšem perom
You love apples: Ty máš rada jablká
You give money: Ty dávaš peniaze
You play tennis: Ty hráš tenis
He reads a book: On číta knihu
He understands me: On mi rozumie
She has a cat: Ona má mačku
She knows my friend: Ona pozná mȏjho priateľa
We want to learn: Chceme sa učiť
We think Spanish is easy: My si myslíme, že španielčina je ľahká
You (plural) work here: Vy pracujete tu
You (plural) speak French: Vy hovoríte po francúzky
They drive a car: Oni riadia auto
They smile: Oni sa smejú

After the present tense in Slovak, make sure to check the other tenses (past, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Slovak VerbsPrevious lesson:

Slovak Verbs

Next lesson:

Slovak Past

Slovak Past Tense