Vocabulary

Phrases

Grammar

Slovak Imperative

Here are examples for the imperative in Slovak. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: Choď (Choďte)!
Stop!: Stoj (Stojte)!
Don't Go!: Nechoď (Nechoďte)!
Stay!: Zostaň (Zostaňte)!
Leave!: Odíď (Odíďte)!
Come here!: Poď (Poďte) sem!
Go there!: Choď (Choďte) tam!
Enter (the room)!: Vstúpte / Ďalej!
Speak!: Hovor (Hovorte)!
Be quiet!: Buď (Buďte) ticho!
Turn right: Zaboč (Zabočte) doprava!
Turn left: Zaboč (Zabočte) doľava!
Go straight: Choď (Choďte) rovno!
Wait!: Čakaj (Čakajte)!
Let's go!: Poďme!
Be careful!: Dávaj (Dávajte) si pozor!
Sit down!: Sadni (Sadnite) si!
Let me show you!: Dovoľ (Dovoľte) mi ti to ukázať!
Listen!: Počúvaj (Počúvajte)!
Write it down!: Napíš (Napíšte) to! Zapíš (Zapíšte) si to!

Now that you have explored the imperative in Slovak, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Slovak NegationPrevious lesson:

Slovak Negation

Next lesson:

Slovak Comparative

Slovak Comparative