Vocabulary

Phrases

Grammar

Slovak Future

This is a list of verbs in the future tense in Slovak. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the future form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: vidieť
To write: písať
To love: milovať
To give: dať
To play: hrať
To read: čítať
To understand: rozumieť, pochopiť
To have: mať
To know: vedieť
To learn: učiť sa, naučiť sa
To think: myslieť, premýšľať
To work: pracovať
To speak: hovoriť, rozprávať
To drive: jazdiť
To smile: smiať sa, usmievať sa
To find: zistiť / objaviť / uznať / vyhľadať

These samples show how the verbs above are conjugated in the future tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I will see you: Uvidím ťa.
I will write with a pen: Budem písať perom
You will love apples: Budeš mať rád (rada) jablká
You will give money: Dáš peniaze
You will play tennis: Budeš hrať tenis
He will read a book: Bude čítať knihu
He will understand me: Bude mi rozumieť
She will have a cat: Ona bude mať mačku
She will know you: Ona ťa bude poznať
We will want to see you: Budeme ťa chcieť vidieť
We will think about you: Budeme na teba myslieť
You (plural) will work here: Budete pracovať tu
You (plural) will speak French: Budete hovoriť po francúzky
They will drive a car: Budú riadiť auto
They will smile: Budú sa smiať

After the future tense in Slovak, make sure to check the other tenses (future, and past), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Slovak Past TensePrevious lesson:

Slovak Past

Next lesson:

Slovak Prepositions

Slovak Prepositions