Vocabulary

Phrases

Grammar

Nepali Imperative

Here are examples for the imperative in Nepali. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: जाऊ
Jā'ū
Stop!: रोकह
rōkaha
Don't Go!: नजाऊ
najā'ū
Stay!: बस्ह
bas'ha
Leave!: छोढ
chōḍha
Come here!: यँहा आऊ
yam̐hā ā'ū
Go there!: तहा जाँऊ
tahā jām̐ū
Enter (the room)!: कोठा िभत िछर
kōṭhā ̔ibhata ̔ichara
Speak!: बोल्ह
bōl'ha
Be quiet!: चुप लाग्ह
cupa lāg'ha
Turn right: दाया मोदह
dāyā mōdaha
Turn left: बाया मोदह
bāyā mōdaha
Go straight: िसधा जाँऊ
̔isadhā jām̐ū
Wait!: पर्ख
parkha
Let's go!: जाँऊ
jām̐ū
Be careful!: साभधान
sābhadhāna
Sit down!: बस्ह
bas'ha
Let me show you!: म ितमीलाई देखाउ छु।
ma ̔itamīlā'ī dēkhā'u chu.
Listen!: सुन
Suna
Write it down!: #NAME?
#NAME?

Now that you have explored the imperative in Nepali, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Nepali NegationPrevious lesson:

Nepali Negation

Next lesson:

Nepali Comparative

Nepali Comparative