Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Plural

This page provides information about the plural in Gujarati. Below is a list of singular (one) and plural (many) words, listed side by side.

Woman: સ્ત્રી
strī
Women: સ્ત્રીઓ
strī'ō
Language: ભાષા
bhāṣā
Languages: ભાષાઓ
bhāṣā'ō
Man: પુરુષ
puruṣa
Men: પુરૂષો
purūṣō
Country: દેશ
dēśa
Countries: દેશો
dēśō
Boy: છોકરો
chōkarō
Boys: છોકરાઓ
chōkarā'ō
Lake: સરોવર
sarōvara
Lakes: સરોવરો
sarōvarō
Girl: છોકરી
chōkarī
Girls: છોકરીઓ
chōkarī'ō
Pen: કલમ
kalama
Pens: કલમો
kalamō

These examples show a sentence with both singular and plural forms. The list includes the use of nouns, numbers and pronouns.

I visited one country: મેં એક દેશની મુલાકાત લીધી
mēṁ ēka dēśanī mulākāta līdhī
She visited three countries: તેણીએ ત્રણ દેશોની મુલાકાત લીધી
tēṇī'ē traṇa dēśōnī mulākāta līdhī
She has one sister: તેણીને એક બહેન છે
tēṇīnē ēka bahēna chē
He has two sisters: તેને બે બહેનો છે
tēnē bē bahēnō chē
We speak two languages: અમે બે ભાષાઓ બોલીએ છીએ
amē bē bhāṣā'ō bōlī'ē chī'ē
They speak four languages: તેઓ ચાર ભાષાઓ બોલે છે
tē'ō cāra bhāṣā'ō bōlē chē

Now that you have explored the plural in Gujarati, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Gujarati AdverbsPrevious lesson:

Gujarati Adverbs

Next lesson:

Gujarati Gender

Gujarati Gender