Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Imperative

Here are examples for the imperative in Gujarati. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: જાઓ!
jā'ō!
Stop!: થોભો! / રોકાઇ જાઓ!
Thōbhō! / Rōkā'i jā'ō!
Don't Go!: ન જાઓ!
Na jā'ō!
Stay!: ઉભા રહો!
Ubhā rahō!
Leave!: જતા રહો!
Jatā rahō!
Come here!: અહીયા આવો!
Ahīyā āvō!
Go there!: ત્યાં જાઓ!
Tyāṁ jā'ō!
Enter (the room)!: (ઓરડામાં) દાખલ થાઓ!
(Ōraḍāmāṁ) dākhala thā'ō!
Speak!: બોલો!
Bōlō!
Be quiet!: ચુપ રહો!
Cupa rahō!
Turn right: જમણે વળો
Jamaṇē vaḷō
Turn left: ડાબે વળો
ḍābē vaḷō
Go straight: સીધા જતા રહો
sīdhā jatā rahō
Wait!: થોભો!
thōbhō!
Let's go!: ચાલો!
Cālō!
Be careful!: સાવધ રહેજો!
Sāvadha rahējō!
Sit down!: નીચે બેસો!
Nīcē bēsō!
Let me show you!: મને તમને બતાવવા દો!
Manē tamanē batāvavā dō!
Listen!: સાંભળો!
Sāmbhaḷō!
Write it down!: તે લખી નાખો!
Tē lakhī nākhō!

Now that you have explored the imperative in Gujarati, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Gujarati NegationPrevious lesson:

Gujarati Negation

Next lesson:

Gujarati Comparative

Gujarati Comparative