Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Gender

This page discusses the gender in Gujarati. Below is a list of masculine (man) and feminine (woman) words. We picked the most popular ones.

Boy: છોકરો
chōkarō
Girl: છોકરી
chōkarī
Man: પુરુષ
puruṣa
Woman: સ્ત્રી
strī
Father: પિતા
pitā
Mother: માતા
mātā
Brother: ભાઈ
bhā'ī
Sister: બહેન
bahēna
Actor: અભિનેતા
abhinētā
Actress: અભિનેત્રી
abhinētrī
Cat (m): બિલાડો (નર)
bilāḍō (nara)
Cat (f): બિલાડી (માદા)
bilāḍī (mādā)

These examples show a sentence with both genders (masculine or feminine). The list includes the use of nouns, adjectives and pronouns.

He is tall: તે ઊંચો છે
tē ūn̄cō chē
She is tall: તેણી ઊંચી છે
tēṇī ūn̄cī chē
He is a short man: તે ટૂંકો માણસ છે
tē ṭūṅkō māṇasa chē
She is a short woman: તેણી ટૂંકી સ્ત્રી છે
tēṇī ṭūṅkī strī chē
He is German: તે જર્મન છે
tē jarmana chē
She is German: તેણી જર્મન છે
tēṇī jarmana chē
Japanese men are friendly: જાપાનીઝ પુરુષો મૈત્રીપૂર્ણ હોય છે
jāpānījha puruṣō maitrīpūrṇa hōya chē
Japanese women are friendly: જાપાનીઝ સ્ત્રીઓ મૈત્રીપૂર્ણ હોય છે
jāpānījha strī'ō maitrīpūrṇa hōya chē

Now that you have explored the gender in Gujarati, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Gujarati PluralPrevious lesson:

Gujarati Plural

Next lesson:

Gujarati Pronouns

Gujarati Pronouns