Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Future

This is a list of verbs in the future tense in Gujarati. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the future form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: જોવું
jōvuṁ
To write: લખવું
lakhavuṁ
To love: પ્રેમ કરવો
prēma karavō
To give: આપવું
āpavuṁ
To play: રમવું
ramavuṁ
To read: વાંચવું
vān̄cavuṁ
To understand: સમજવું
samajavuṁ
To have: હોવું
hōvuṁ
To know: જાણવું
jāṇavuṁ
To learn: શીખવું
śīkhavuṁ
To think: વિચારવું
vicāravuṁ
To work: કામ કરવું
kāma karavuṁ
To speak: બોલવું
bōlavuṁ
To drive: હંકારવું
haṅkāravuṁ
To smile: સ્મિત કરવું
smita karavuṁ
To find: શોધવું
śōdhavuṁ

These samples show how the verbs above are conjugated in the future tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I will see you: હું તમને મળીશ
huṁ tamanē maḷīśa
I will write with a pen: હું પેનથી લખીશ
huṁ pēnathī lakhīśa
You will love apples: તમને સફરજન ગમશે
tamanē sapharajana gamaśē
You will give money: તમે પૈસા આપશો
tamē paisā āpaśō
You will play tennis: તમે ટેનિસ રમશો
tamē ṭēnisa ramaśō
He will read a book: તે પુસ્તક વાંચશે
tē pustaka vān̄caśē
He will understand me: તે મને સમજશે
tē manē samajaśē
She will have a cat: તેની પાસે બિલાડી આવશે
tēnī pāsē bilāḍī āvaśē
She will know you: તે તમને જાણશે
tē tamanē jāṇaśē
We will want to see you: અમે તમને મળવા માંગીશું
amē tamanē maḷavā māṅgīśuṁ
We will think about you: અમે તમારા વિશે વિચારીશું
amē tamārā viśē vicārīśuṁ
You (plural) will work here: તમે (બહુવચન) અહીં કામ કરશો
tamē (bahuvacana) ahīṁ kāma karaśō
You (plural) will speak French: તમે (બહુવચન) ફ્રેન્ચ બોલશો
tamē (bahuvacana) phrēnca bōlaśō
They will drive a car: તેઓ કાર હંકારશે
tē'ō kāra haṅkāraśē
They will smile: તેઓ સ્મિત કરશે
tē'ō smita karaśē

After the future tense in Gujarati, make sure to check the other tenses (future, and past), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Gujarati Past TensePrevious lesson:

Gujarati Past

Next lesson:

Gujarati Prepositions

Gujarati Prepositions